Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin studiów doktoranckich

 

UNIWERSYTET WARMI?SKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

 

REGULAMIN

STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

Za??cznik do Uchwa?y nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 roku.

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

1.    Przyj?cie w poczet uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej "Uczelni?", nast?puje z chwil? immatrykulacji i z?o?enia ?lubowania, którego tre?? okre?la statut Uczelni. Uczestnik studiów doktoranckich podpisuje akt ?lubowania, który przechowuje si? w teczce akt osobowych doktoranta.

2.    Po immatrykulacji doktorant otrzymuje indeks oraz legitymacj? doktoranta. Indeks jest dokumentem przedstawiaj?cym przebieg i wyniki studiów.

3.    Prze?o?onym wszystkich doktorantów Uczelni jest rektor. Prze?o?onym doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej jest kierownik studiów, powo?any przez rektora na wniosek dziekana, pozytywnie zaopiniowany przez rad? podstawowej jednostki organizacyjnej.

4.    Uczestnicy prowadzonych w uczelni studiów doktoranckich tworz? samorz?d doktorantów. Organy samorz?du doktorantów s? wy??cznym reprezentantem ogó?u doktorantów uczelni. Samorz?d doktorantów dzia?a na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym i regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwa?odawczy samorz?du. Regulamin okre?la zasady organizacji i tryb dzia?ania samorz?du, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wy?aniania oraz ich kompetencje.

5.    Uczelnia mo?e pobiera? op?aty za ?wiadczone us?ugi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym.

6     Warunki odp?atno?ci za studia doktoranckie okre?la umowa zawarta mi?dzy uczelni? a doktorantem w formie pisemnej. Doktoranci przyj?ci na studia przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnosz? op?aty za zaj?cia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do ko?ca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

7.    Cudzoziemcy podejmuj? i odbywaj? studia doktoranckie na zasadach okre?lonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym. O przyj?ciu na studia decyduje rektor.

8.    U?yte w regulaminie okre?lenia oznaczaj?:

      1/ rada podstawowej jednostki organizacyjnej – rada wydzia?u,

      2/ kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekan wydzia?u

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§2

1.      Rok akademicki rozpoczyna si? l pa?dziernika i trwa do 30 wrze?nia nast?pnego roku kalendarzowego.

2.      Rok akademicki sk?ada si? z:

1/ 30 -tygodniowego okresu zaj?? dydaktycznych;

2/ dwóch sesji egzaminacyjnych: letniej oraz sesji poprawkowej (jesiennej);

3/ przerwy wypoczynkowej w wymiarze nieprzekraczaj?cym 8 tygodni, w tym 4 tygodni nieprzerwanych wakacji letnich.

3.      Ramow? organizacj? roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpocz?ciem, rektor. Rektor mo?e w ci?gu roku ustanowi? dodatkowe dni wolne od zaj?? oraz w razie potrzeby zawiesi? zaj?cia dydaktyczne w okre?lonych dniach i godzinach.

4.      Szczegó?ow? organizacj? roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydzia?ach, dyscyplinach i latach studiów ustala kierownik studiów w porozumieniu z w?a?ciwym organem samorz?du doktorantów.

§3

1.  Studia doktoranckie prowadzone s? jako studia stacjonarne i niestacjonarne.

2.  Studia prowadzone s? wed?ug standardu nauczania (planu studiów i programu nauczania) uchwalonych przez rad? podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasi?gni?ciu opinii w?a?ciwego organu samorz?du doktorantów, wed?ug wytycznych zawartych w standardzie nauczania okre?lonego przez Senat.

3.  W studiach doktoranckich mo?e uczestniczy? osoba, która posiada tytu? magistra lub równorz?dny oraz spe?nia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelni?.

4.  Doktorant odbywa studia wed?ug planu studiów i programu nauczania obowi?zuj?cego w roku akademickim, w którym rozpocz?? nauk?. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e wprowadzi? zmiany do planu studiów i programu nauczania, nie pó?niej ni? na 5 miesi?cy przed rozpocz?ciem roku akademickiego.

5.  Przepis ust. 4 nie dotyczy doktoranta powtarzaj?cego rok studiów lub przeniesionego z innej szko?y oraz kontynuuj?cego nauk?, po co najmniej rocznym urlopie. W tym przypadku doktorant zobowi?zany jest do uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaleg?o?ci - decyduje kierownik studiów.

6.  Wyk?ady w uczelni s? otwarte.

7   Zaj?cia dydaktyczne na studiach mog? by? prowadzone tak?e z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??, z uwzgl?dnieniem warunków okre?lonych przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.

8.  Zaj?cia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiej?tno?ci mog? by? prowadzone w j?zyku obcym.

§4

Plan sesji egzaminacyjnych i rozk?ad zaj??, opracowany po zasi?gni?ciu opinii organów w?a?ciwego samorz?du doktorantów, podawany jest do wiadomo?ci doktorantów na 7 dni przed rozpocz?ciem roku akademickiego, poprzez wywieszenie na tablicy og?osze? dziekanatu.

§ 5

1.      W celu zapewnienia w?a?ciwej organizacji i toku studiów doktoranckich, rada podstawowej jednostki organizacyjnej powo?uje opiekunów naukowych doktorantów, spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

2.      Do zada? opiekuna naukowego nale?y w szczególno?ci:

1/ udzielanie pomocy w pracy naukowej, zw?aszcza w doborze problematyki w obr?bie której b?dzie wykonywana rozprawa doktorska,

2/ opracowanie, na wniosek kierownika studiów, indywidualnego planu studiów i programu nauczania,

3/ prowadzenie systematycznych konsultacji z uczestnikiem studiów doktoranckich oraz nadzór nad realizacj? harmonogramu bada?,

4/ opiniowanie okresowych sprawozda? uczestników studiów doktoranckich,

5/ przedstawianie kierownikowi studiów oraz radzie podstawowej jednostki organizacyjnej w ka?dym semestrze oceny post?pów w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta,

6/ inicjowanie otwarcia przewodu doktorskiego i wspomaganie jego przeprowadzenia.

§6

1.  Doktorant, po zaliczeniu I roku studiów, legitymuj?cy si? co najmniej dobrymi wynikami w nauce mo?e studiowa? wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

2.  Szczegó?owe zasady studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e przekaza? swoje uprawnienia w tym zakresie kierownikowi studiów, który wspó?pracuje z opiekunem naukowym doktoranta. Dziekan mo?e wyst?pi? do komisji dydaktycznej podstawowej jednostki organizacyjnej o wydanie opinii dotycz?cej zasad studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3.  Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach realizowanej dyscypliny i specjalno?ci naukowej, ??czeniu dwu lub wi?cej specjalno?ci naukowych w obr?bie jednej lub wi?cej dyscyplin, a tak?e na udziale doktoranta w pracach badawczych. Studiowanie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania mo?e prowadzi? do skrócenia okresu kszta?cenia w szkole wy?szej.

4.  W ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania zapewnia si? szczególn? opiek? dydaktyczno-naukow? oraz indywidualny dobór tre?ci i form kszta?cenia.

5.  Opiekun naukowy przedstawia kierownikowi studiów do ko?ca roku akademickiego informacje o post?pach w studiowaniu powierzonego jego opiece doktoranta. Je?eli doktorant nie osi?ga zadowalaj?cych wyników w studiowaniu, kierownik studiów wyst?puje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej o cofni?cie zezwolenia na kszta?cenie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

§7

1.      Dopuszcza si? mo?liwo?? zastosowania indywidualnej organizacji studiów w przypadku doktoranta znajduj?cego si? w sytuacji uznanej przez kierownika studiów za uzasadniaj?c? podj?cie takiego trybu studiów.

2.      Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu odr?bnych terminów realizacji obowi?zków dydaktycznych wynikaj?cych z planu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzi? do przed?u?enia terminu uko?czenia studiów.

3.      Okresem rozliczeniowym dla doktorantów wymienionych w ust. 2 jest rok akademicki.

4.      Kierownik studiów ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie d?u?szy ni? rok akademicki.

5.      W przypadku naruszenia przez doktorantów ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku post?pów w kszta?ceniu i dzia?alno?ci badawczej, kierownik studiów mo?e cofn?? zgod? na ten tryb studiów.

III. PRAWA I OBOWI?ZKI DOKTORANTA

§8

1.      Doktorant ma prawo do:

·           zdobywania wiedzy,

·           rozwijania w?asnych zainteresowa? naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszcze? dydaktycznych i urz?dze? Uczelni w ramach mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych Uczelni,

·           uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdro?eniowych realizowanych w Uczelni,

·           zrzeszania si? w ko?ach naukowych, uczelnianych organizacjach oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach okre?lonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",

·           pomocy materialnej, na zasadach okre?lonych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,

·           ubiegania si? o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach okre?lonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wy?szym,

·         zg?aszania do w?adz Uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej - za po?rednictwem organów samorz?du doktorantów - uwag i postulatów dotycz?cych planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw zwi?zanych z realizacj? procesu dydaktycznego,

·           korzystania z pomocy merytoryczno-organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

·           ubezpieczenia spo?ecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach,

·           przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczaj?cym o?miu tygodni w ci?gu roku, które powinny by? wykorzystane w okresie wolnym od zaj?? dydaktycznych,

·           uzyskiwania nagród i wyró?nie?.

§9

Przyj?cie kandydata na pierwszy rok nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia ustalonych przez uczelni?. W przypadku niepodj?cia studiów – kierownik studiów skre?la doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich.

§10

Doktorant mo?e ubiega? si? o:

1/  przeniesienie do innej uczelni, na inn? dyscyplin? naukow?,

2/  zmian? formy studiów,

3/ podj?cie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach okre?lonych w §6 i §7.

§11

1.      Doktorant uczelni, który zamierza przenie?? si? do innej szko?y wy?szej, zobowi?zany jest:

a/ pisemnie powiadomi? kierownika studiów, nie pó?niej ni? 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, o nazwie szko?y wy?szej, w której zamierza kontynuowa? studia,

b/ przed?o?y? kart? obiegow?,

c/ odda? legitymacj? doktoranta.

2.      W stosunku do doktoranta, który z?o?y? zawiadomienie o przeniesieniu do innej szko?y wy?szej, kierownik studiów podejmuje decyzj? o terminie wstrzymania wyp?aty stypendium lub korzystania ze ?wiadcze? funduszu pomocy materialnej.

§12

1.      Doktorant innej szko?y wy?szej, w tym tak?e zagranicznej po zaliczeniu pierwszego roku studiów mo?e ubiega? si? o przyj?cie do uczelni, o ile wype?ni? wszystkie obowi?zki wynikaj?ce z przepisów uczelni, w której studiowa?. Spe?nienie tych obowi?zków potwierdza w?a?ciwy jednoosobowy organ administracyjny dotychczasowej szko?y wy?szej.

2.      Kierownik studiów, podejmuj?c decyzj? o przyj?ciu, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania.

3.      Kierownik studiów mo?e odmówi? przyj?cia doktoranta w przypadku, gdy uniemo?liwiaj? to wzgl?dy organizacyjne.

4.      Doktorant, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, sk?ada ?lubowanie. Podpisany przez doktoranta akt ?lubowania przechowuje si? w teczce akt osobowych.

§13

Zasady, o których mowa w § 12 ust. 1-3, stosuje si? odpowiednio w przypadku zmiany formy studiów.

§14

1.      Decyzj? w sprawie przeniesienia doktoranta na inn? dyscyplin? naukow? podejmuje kierownik studiów wydzia?u przyjmuj?cego. Warunkiem ubiegania si? doktoranta o przeniesienie na inn? dyscyplin? naukow? jest przed?o?enie kierownikowi studiów wydzia?u przyjmuj?cego za?wiadczenia w?a?ciwego kierownika studiów o wype?nieniu wszystkich obowi?zków, wynikaj?cych z realizacji planu studiów i programu nauczania dyscypliny naukowej, z której si? przenosi. O wydaniu pozytywnej decyzji, kierownik studiów podstawowej jednostki organizacyjnej przyjmuj?cego doktoranta, niezw?ocznie zawiadamia kierownika studiów podstawowej jednostki organizacyjnej, na której dotychczas doktorant studiowa?.

2.      Decyzja, o której mowa w ust. 1 mo?e by? warunkowana sprawdzianem wiadomo?ci, predyspozycji lub uzdolnie? doktoranta wymaganych w kszta?ceniu, w ramach danej dyscypliny naukowej. Zakres oraz sposób jego przeprowadzenia ustala kierownik studiów.

§15

1.  Kierownik studiów, podejmuj?c decyzj? o przeniesieniu lub przyj?ciu w przypadkach, o których mowa w §12 - §14, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia przez doktoranta zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. Jednocze?nie, na podstawie zdanych ju? poprzednio przez doktoranta egzaminów, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone.

2.  Je?eli doktorant powtarza? semestr lub rok przed zmian? szko?y wy?szej lub dyscypliny naukowej, okoliczno?ci te uwzgl?dnia si?, z punktu widzenia regulacji niniejszego regulaminu, tak jakby nast?pi?y one podczas studiowania w Uczelni lub w ramach dyscypliny naukowej, na który przeniós? si? student.

§16

Kierownik studiów odmawia przyj?cia doktoranta z innej szko?y wy?szej, w tym zagranicznej, jak równie? przeniesienia na inn? dyscyplin? naukow? oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy doktorant:

1/ nie zaliczy? pierwszego roku,

2/ jest zawieszony w prawach doktoranta,

3/ nie zosta?a zatarta kara wydalenia go ze szko?y,

4/ toczy si? przeciwko niemu post?powanie dyscyplinarne.

§17

1.     Podstawowym obowi?zkiem doktoranta jest post?powanie zgodnie z tre?ci? ?lubowania i regulaminu studiów doktoranckich oraz innych regulaminów obowi?zuj?cych w uczelni.

2. Doktorant jest obowi?zany w szczególno?ci do:

1/ uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich,

2/  prowadzenia bada? naukowych i sk?adania semestralnych sprawozda? z ich przebiegu,

3/  sk?adania egzaminów i spe?niania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,

4/  odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj?? dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

5/ przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

3. Maksymalny wymiar zaj?? dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 prowadzonych przez doktoranta, nie mo?e przekracza? 90 godzin dydaktycznych rocznie.

§18

Za naruszenie przepisów obowi?zuj?cych w uczelni oraz za czyn uchybiaj?cy godno?ci doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialno?? dyscyplinarn? przed komisj? dyscyplinarn? lub s?dem kole?e?skim doktorantów.

§19

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z wytycznymi Senatu uczelni, w ramach planu studiów okre?la zaj?cia, w których udzia? jest obowi?zkowy, jak równie? sposób ich zaliczenia. Przedmiot mo?e ko?czy? si? egzaminem lub zaliczeniem.

IV. ZALICZENIE ROKU

§20

1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wype?nienie przez doktoranta wymaga? okre?lonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnych z wytycznymi rady podstawowej jednostki organizacyjnej. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów mo?e zwolni? doktoranta z ponownego uczestniczenia w ?wiczeniach, które zaliczy?.

3. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest wype?nienie przez doktoranta wymaga? okre?lonych przez opiekuna naukowego, zgodnych z wytycznymi Senatu uczelni. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów mo?e zwolni? doktoranta z ponownego uczestniczenia w praktyce, któr? zaliczy?.

4. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie przez doktoranta zaliczenia ?wicze? i praktyk oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego roku.

5. Liczba egzaminów w roku akademickim nie mo?e przekracza? sze?ciu.

6. Doktorant przyst?puje do egzaminu z indeksem i kart? egzaminacyjn?, po uprzednim zaliczeniu zaj?? obowi?zkowych z danego przedmiotu.

7. Doktorant zwraca indeks i kart? egzaminacyjn? do dziekanatu w terminie okre?lonym przez kierownika studiów.

8. Doktorantowi, który nie zaliczy? zaj?? obowi?zkowych, przys?uguje prawo odwo?ania si? w ci?gu trzech dni od daty niezaliczenia do kierownika jednostki prowadz?cej dane zaj?cia (instytutu, katedry, zak?adu, kliniki, studium). Kierownik jednostki mo?e zarz?dzi? komisyjne sprawdzenie wiadomo?ci doktoranta.

9. Zaliczenie komisyjne odbywa si? przed komisj?, w sk?ad której wchodz?: kierownik w?a?ciwej jednostki organizacyjnej jako przewodnicz?cy komisji, opiekun naukowy, osoba prowadz?ca zaj?cia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel organu samorz?du doktorantów.

10.Realizacja i sposób zaliczania zaj?? realizowanych w jednostkach mi?dzywydzia?owych odbywa si? wed?ug zasad okre?lonych przez rady tych?e jednostek i zatwierdzonych przez rektora.

11.Zaliczenie zaj?? stwierdza si? wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej.

§21

1.    Zaliczenia zaj?? obowi?zkowych dokonuje osoba prowadz?ca zaj?cia.

2.    Doktorant uczestnicz?cy w pracach badawczych lub wdro?eniowych mo?e by? zwolniony z udzia?u w niektórych zaj?ciach z przedmiotu, z którym tematycznie zwi?zana jest realizowana praca. Decyzj? w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek doktoranta zaopiniowany przez osob? kieruj?c? tymi pracami b?d? opiekuna ko?a naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizuj?cej zaj?cia oraz kierownika studiów.

§ 22

Wyk?ady prowadz? nauczyciele akademiccy z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

§23

Kierownik studiów mo?e skre?li? doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich danego roku studiów w czasie trwania roku - za brak systematycznych post?pów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowi?zkowych zaj?ciach dydaktycznych, a tak?e w przypadku rezygnacji ze studiów, niewniesienia op?at zwi?zanych z odbywaniem studiów lub ukarania kar? dyscyplinarn? wydalenia z uczelni.

 

§24

1.  Zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk zawodowych okre?lone w standardzie nauczania na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, po zaopiniowaniu przez w?a?ciwy organ samorz?du doktorantów, reguluje zarz?dzenie rektora.

2.  Decyzje w sprawie odbywania praktyk zawodowych, o których mowa w ust 1, podejmuje dziekan po zasi?gni?ciu opinii kierownika studiów.

§ 25

1.      Form? zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk zawodowych okre?la standard nauczania.

2.      Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje si? nast?puj?ce oceny:

·      bardzo dobry (5,0)

·      dobry plus (4,5)

·      dobry (4,0)

·      dostateczny plus (3,5)

·      dostateczny (3,0)

·      niedostateczny (2,0)

3.      Organizacja i tok studiów uwzgl?dniaj? przenoszenie i uznawanie wyników osi?ganych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osi?gni??, okre?lonego przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.

§ 26

1.      Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wyk?adaj?cy dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna by? podana do wiadomo?ci doktorantom przed rozpocz?ciem sesji egzaminacyjnej.

2.      Doktorant obowi?zany jest do sk?adania egzaminów w terminach okre?lonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

3.      Doktorant, który nie przyst?pi? do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowi?zany jest przedstawi? egzaminatorowi w ci?gu 7 dni usprawiedliwienie nieobecno?ci. Je?eli egzaminator uzna je za wystarczaj?ce, wyznacza kolejny termin egzaminu.

4.      Od decyzji egzaminatora nie uznaj?cej za wystarczaj?ce takiego usprawiedliwienia, doktorantowi przys?uguje odwo?anie z?o?one w ci?gu 7 dni do kierownika studiów, którego decyzja jest ostateczna.

5.      Doktorant, za zgod? egzaminatora, mo?e zdawa? egzaminy przed sesj?, nie trac?c prawa do trzykrotnego zdawania ka?dego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, zdawanego przed sesj?, nie jest wpisywany do indeksu.

6.      W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, doktorantowi przys?uguje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z ka?dego niezdanego przedmiotu.

7.      Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, mo?e odbywa? si? w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgod? kierownika studiów i wydzia?owego samorz?du doktorantów.

8.      Zaliczenie b?d? niezaliczenie roku akademickiego powinno nast?pi? najpó?niej do dnia 30 wrze?nia, bez wzgl?du na liczb? wykorzystanych terminów egzaminacyjnych.

9.      Spe?nienie przez doktoranta w danym semestrze wymaga? przewidzianych planem studiów, jest odnotowane przez kierownika studiów w indeksie i karcie egzaminacyjnej.

§27

1.      Na wniosek doktoranta, z?o?ony w ci?gu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zg?asza on istotne zastrze?enia co do bezstronno?ci przebiegu egzaminu, nast?pny egzamin poprawkowy mo?e by? przeprowadzony komisyjnie.

2.      Egzamin komisyjny powinien odby? si? w terminie 10 dni od daty z?o?enia wniosku.

3.      Komisj? powo?uje kierownik studiów i jest jej przewodnicz?cym.

4.      W sk?ad komisji egzaminacyjnej wchodz?: kierownik studiów (w wyj?tkowych przypadkach upowa?niony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodnicz?cy komisji, osoba prowadz?ca zaj?cia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu obj?tego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, przedstawiciel samorz?du doktorantów.

§28

1.      W stosunku do doktoranta, który nie zaliczy? roku, kierownik studiów wydaje decyzj? o:

1/ powtórzeniu niezaliczonych przedmiotów (przedmiotu) na zasadzie powtarzania roku - dotyczy przedmiotów sekwencyjnych,

2/ powtórzeniu nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów na roku nast?pnym - dotyczy przedmiotów niesekwencyjnych;

3/ skre?leniu z listy studentów.

2.      Sekwencj? przedmiotów okre?la rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

3.      Kierownik studiów mo?e zezwoli? na powtarzanie przedmiotu(tów) lub roku studiów wy??cznie na pisemny wniosek doktoranta, z?o?ony po zako?czeniu roku, którego nie zaliczy?.

4.      Doktorant mo?e uzyska? zezwolenie na powtarzanie danego przedmiotu lub roku studiów nie wi?cej ni? raz w okresie studiów. Powtarzanie roku lub przedmiotów jest odp?atne. Zasady pobierania op?at okre?la senat Uczelni.

5.      Regulacja przewidziana w ust. 1 pkt. 1) i 2) nie dotyczy doktorantów I roku. Na pisemn? pro?b? doktoranta dopuszcza si? mo?liwo?? powtarzania nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów na I roku studiów - za pe?n? odp?atno?ci? ustalon? przez rektora Uczelni. Decyzj? podejmuje kierownik studiów, który równie? okre?la warunki dalszej realizacji toku studiów.

6.      Doktorantowi, który zosta? skierowany na powtarzanie roku przys?uguj? uprawnienia, z wyj?tkiem prawa do pomocy materialnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwo?awcza komisja stypendialna mo?e postanowi? inaczej. Tryb i zakres przyznania ?wiadcze? pomocy materialnej okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej.

§29

1.  Doktorant powtarzaj?cy dany rok studiów mo?e uzyska? zgod? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze? i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej w podstawowej jednostce organizacyjnej sekwencji przedmiotów. Decyzj? podejmuje kierownik studiów w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadz?cymi poszczególne przedmioty.

2.     W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kierownik studiów wyznacza termin, do up?ywu którego doktorant zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o niezaliczeniu roku.

 

§30

1.      Ponowne przyj?cie na studia osoby, która je przerwa?a lub zosta?a skre?lona z listy uczestników studiów doktoranckich na I roku studiów, nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia doktoranckie.

2.      Doktorant, który po zaliczeniu I roku przerwa? studia lub zosta? skre?lony z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu niedostatecznych post?pów w nauce, ma prawo je wznowi? za zgod? kierownika studiów, nie wcze?niej ni? w nast?pnym roku akademickim i nie pó?niej ni? po up?ywie 3 lat od daty skre?lenia.

3.      Kierownik studiów okre?la rok, na którym mog? by? wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupe?nienia przez doktoranta ewentualnych zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nych planów i programów studiów. Kierownik studiów mo?e zastosowa? przepis § 14 ust. 2, przy czym okre?la przedmioty, które uznaje za zaliczone.

4.      Kierownik studiów, na wniosek doktoranta wznawiaj?cego studia, mo?e zezwoli? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze? i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej w podstawowej jednostce organizacyjnej sekwencji przedmiotów.

5.      W przypadkach, o których mowa w ust.4, kierownik studiów wyznacza termin, do up?ywu którego doktorant zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o niezaliczeniu roku.

V. URLOPY

§31

1.      Doktorant mo?e otrzyma? urlop:

1/ zdrowotny - z powodu d?ugotrwa?ej choroby, potwierdzonej odpowiednim za?wiadczeniem lekarskim,

2/ okoliczno?ciowy - z tytu?u urodzenia dziecka lub innych wa?nych sytuacji losowych, odpowiednio udokumentowanych,

3/ specjalny - na okres skierowania na studia zagraniczne lub odbywania czynnej s?u?by wojskowej,

w wymiarze czasowym, okre?lonym jako:

·      krótkoterminowy (udzielany doktorantowi w zwi?zku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelni? lub organizacje studenckie, urlopem macierzy?skim) na okres krótszy ni? semestr,

·      d?ugoterminowy, udzielany na okres jednego roku lub semestru (nie dotyczy urlopu specjalnego).

2.  Urlopu udziela kierownik studiów.

3.      Udzielenie urlopu potwierdza si? wpisem do indeksu.

4.      Udzielenie urlopu d?ugoterminowego (dotyczy równie? urlopu specjalnego) mo?e uzasadnia? przed?u?enie terminu planowego uko?czenia studiów, nie d?u?ej jednak ni? o rok.

5.      Urlop krótkoterminowy, z wy??czeniem urlopu udzielonego z tytu?u urlopu macierzy?skiego, nie zwalnia doktoranta z obowi?zku terminowego uzyskania zalicze? i zdania egzaminów z przedmiotów obj?tych planem zaj?? danego semestru.

6.      Urlop krótkoterminowy udzielony z tytu?u urlopu macierzy?skiego mo?e dodatkowo przed?u?y? okres odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu macierzy?skiego.

7.      Doktorant powracaj?cy na studia po uko?czeniu urlopu nie mo?e by? traktowany, z punktu widzenia przepisów regulaminu, jako powtarzaj?cy rok.

§32

1.      Kierownik studiów mo?e udzieli? urlopu na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego.

2.      Je?eli do momentu wyst?pienia o urlop doktorant przyst?pi? ju? do okre?lonych egzaminów ich wynik uwzgl?dnia si? po powrocie doktoranta z urlopu.

3.      Podczas urlopu doktorant mo?e, za zgod? kierownika studiów, bra? udzia? w niektórych zaj?ciach oraz przyst?pi? do zalicze? i egzaminów z tych przedmiotów.

4.      W okresie studiów doktorant mo?e uzyska? urlop d?ugoterminowy najwy?ej jeden raz, z wyj?tkiem urlopu zdrowotnego.

§33

1.      W okresie urlopu (nie dotyczy urlopu krótkoterminowego), doktorant zachowuje uprawnienia doktoranckie z wyj?tkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego.

2.      Doktorant mo?e otrzyma? pomoc materialn? w okresie urlopu d?ugoterminowego w szczególnie uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach. Decyzj? podejmuje wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwo?awcza komisja stypendialna.

3.      W okresie urlopu d?ugoterminowego doktorant traci prawo do pobierania stypendium doktoranckiego.

VI. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓ?NIENIA

§34

1.  Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.  Nagrody i wyró?nienia rektora mog? by? przyznane doktorantowi, który:

·      uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce,

·      legitymuje si? znacz?cymi osi?gni?ciami w ramach dzia?alno?ci naukowej,

·      wykazuje si? aktywno?ci? w samorz?dzie doktorantów, organizacjach i stowarzyszeniach doktoranckich.

3.  Doktorant, o którym mowa w ust. 2 mo?e zosta? wyró?niony:

·      pochwa?? rektora lub dziekana - ustn? lub z wpisem do indeksu,

·      dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

·      nagrod? ufundowan? przez instytucje pa?stwowe, towarzystwa naukowe, organizacje spo?eczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowi?zuj?cym dla tych nagród.

4. Nagroda, o której mowa w ust. 3, mo?e by? przyznana doktorantowi, który:

a/ spe?nia warunki okre?lone w ust. 2,

b/ zaliczy? rok w terminie okre?lonym w niniejszym regulaminie,

c/ osi?gn?? ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów w danym roku nie ni?sz? ni? 4,0.

5. Nagroda, o której mowa w ust. 3, mo?e by? wyp?acona raz w roku akademickim.

6. Szczegó?owe zasady przyznawania nagród i wyró?nie? okre?laj? odr?bne regulaminy.

7. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e ustali? inne formy wyró?nie? doktorantów danej podstawowej jednostki organizacyjnej. Je?li wyró?nienie takie ??czy si? z nagrod? pieni??n?, podstawowe jednostki organizacyjne pokrywaj? j? ze ?rodków w?asnych.

VIII. UKO?CZENIE STUDIÓW

§35

1.  Uko?czenie studiów nast?puje po z?o?eniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu w terminie do 30 czerwca. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów mo?e przed?u?y? powy?szy termin nie wi?cej ni? o jeden miesi?c.

2.  Absolwent otrzymuje ?wiadectwo uko?czenia studiów doktoranckich, w którym wpisuje si?:

1/  nazw? podstawowej jednostki organizacyjnej,

2/  okres odbywania studiów,

3/  dziedzin? naukow?,

4/ dyscyplin? naukow?.

3.  Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

4.  Przed otrzymaniem ?wiadectwa uko?czenia studiów doktoranckich, absolwent powinien uregulowa? wszystkie zobowi?zania wobec Uczelni.

5.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególno?ci w przypadku d?ugotrwa?ej choroby, uczestnik studiów doktoranckich mo?e uzyska? zgod? rektora na przed?u?enie okresu odbywania studiów, nie d?u?ej jednak ni? o rok.

IX. PRZEPISY KO?COWE

§36

W sprawach dotycz?cych organizacji i trybu odbywania studiów przez doktoranta, a nie obj?tych przepisami Regulaminu, z wy??czeniem przepisu § 35 ust.5, decyduje kierownik studiów.

 

§37

1.      Od decyzji podj?tych przez kierownika studiów na podstawie niniejszego Regulaminu, przys?uguje doktorantowi, za po?rednictwem dziekana, prawo z?o?enia w ci?gu 14 dni odwo?ania do rektora.

2.      Decyzja rektora jest ostateczna.

§38

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony zosta? przez Senat Uczelni Uchwa?? Nr 51 z dnia 24 lutego 2006 roku i wchodzi w ?ycie z dniem l pa?dziernika 2006 roku.

 

ZMIANY W REGULAMINIE

 

UCHWA?A NR 173

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) Senat postanawia, co nast?puje:

 

§ 1

Uchwala si? zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik

do Uchwa?y Nr 173 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie

 

W Regulaminie studiów doktoranckich, stanowi?cym za??cznik do Uchwa?y Nr 51 Senatu Uniwersytetu z dnia 24 lutego 2006 roku, wprowadza si? zmiany, jak ni?ej:

1.                § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8. Doktorant ma prawo do:

1/   zdobywania wiedzy,

2/   rozwijania w?asnych zainteresowa? naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszcze? dydaktycznych i urz?dze? Uczelni w ramach mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych Uczelni,

3/   uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdro?eniowych realizowanych w Uczelni,

4/   zrzeszania si? w ko?ach naukowych, uczelnianych organizacjach oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach okre?lonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",

5/   pomocy materialnej, na zasadach okre?lonych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,

6/   ubiegania si? o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach okre?lonych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,

7/   zg?aszania do w?adz Uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej - za po?rednictwem organów samorz?du doktorantów - uwag i postulatów dotycz?cych planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw zwi?zanych z realizacj? procesu dydaktycznego,

8/  korzystania z pomocy merytoryczno-organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

9/  ubezpieczenia spo?ecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach,

10/        przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczaj?cym o?miu tygodni w ci?gu roku, które powinny by? wykorzystane w okresie wolnym od zaj?? dydaktycznych,

11/        uzyskiwania nagród i wyró?nie?”.

 

2.                W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. W okresie urlopu, doktorant zachowuje uprawnienia doktoranckie. Tryb i zakres przyznawania ?wiadcze? pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego w okresie urlopu, okre?laj? odpowiednio: regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów oraz regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich”.

 

3.                § 34 otrzymuje brzmienie:

„ § 34. 1. Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Nagrody i wyró?nienia rektora mog? by? przyznane doktorantowi, który:

1/  uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce,

2/  legitymuje si? znacz?cymi osi?gni?ciami w ramach dzia?alno?ci naukowej,

3/  wykazuje si? aktywno?ci? w samorz?dzie doktorantów, organizacjach i stowarzyszeniach doktoranckich.

3. Doktorant, o którym mowa w ust. 2 mo?e zosta? wyró?niony:

1/  pochwa?? rektora lub dziekana - ustn? lub z wpisem do indeksu,

2/  dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

3/  nagrod? ufundowan? przez instytucje pa?stwowe, towarzystwa naukowe, organizacje spo?eczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowi?zuj?cym dla tych nagród.

4. Szczegó?owe zasady przyznawania wyró?nie?, o których mowa w ust.3, pkt. 1-2 okre?laj? odr?bne regulaminy.

5. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e ustali? inne formy wyró?nie? doktorantów danej podstawowej jednostki organizacyjnej. Je?li wyró?nienie ??czy si? z nagrod? pieni??n?, podstawowe jednostki organizacyjne pokrywaj? j? ze ?rodków w?asnych.

6. Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

4.                W § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Doktorant, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.:

1/ czasowej niezdolno?ci do odbywania tych studiów spowodowanej chorob?, je?eli okres tej niezdolno?ci przekracza okres zasi?kowy,

2/ sprawowania osobistej opieki nad chorym cz?onkiem rodziny,

3/ sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku ?ycia lub dzieckiem o orzeczonej niepe?nosprawno?ci,

4/ prowadzenia d?ugotrwa?ych bada? naukowych mo?e uzyska? przed?u?enie okresu odbywania studiów doktoranckich w ??cznym wymiarze nie przekraczaj?cym jednego roku.

Decyzj? podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

 

5.                § 36 otrzymuje brzmienie:

„ § 36. W sprawach dotycz?cych organizacji i trybu odbywania studiów przez doktoranta, a nie obj?tych przepisami Regulaminu, decyduje kierownik studiów”.

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

15-05-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 809 razy (w tym z UWM 21 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-15
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa